Thursday, 27 October 2011

Miłość [Pl: Love]

Czesław Miłosz

Miłość


Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.
Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

 

Love means to look at oneself,

as one looks at things foreign to us,

because you are just one of many things.

And the one, watching in such a way, though unaware of it himself,

his heart will be cured of many worries,

The bird and the tree tell him: friend.

Then he will want to use himself, and things,

so that they stand up in the flame of fulfillment. 

It’s fine to sometimes doubt what to serve:

He who serves best is not always the one who understands.

 

 Translation; my own, so you can blame me for any mistakes.

No comments: